• Management team

  • HE Jiaqing

   Chair
  • LIN Junhao

   Party Secretary & Vice-Chair for administrator
  • YE Fei

   Vice-Chair for Education
  • LIU Xiaoye

   Chair for Office
 • Committee

  Executive Committee

  Chair:HE Jiaqing

  Member: CHEN Lang,FAN Jingyun,LIN Junhao,LU Haizhou,XU Hu,YU Dapeng,ZHANG Liyuan,ZHAO Yusheng

  Secretary: LIU Xiaoye

  Major Responsibility: resolution about major event of the Department, including strategic planning, mid-term and long-term planning, dicsipline development, funding application and distribution, human resource, professional title review, etc. 


  • Executive Sub-Committee

   Executive Sub-Committee

   Chair: LIN Junhao 

   Member: LU Haizhou,XU Hu,ZHANG Liyuan

   Secretary: LIU Xiaoye

   Major Responsibility: Planning and resolution about recruitment and extension of employment of Research Professors, Teaching Assistants, and Staff.


  • Strategic Advisory Committee

   Strategic Advisory Committee

   Chair:ZHU Bangfen

   Member:DING Hong,HE Zishan,TANG Chao,WANG Yifang

   Secretary:LIU Xiaoye

   Major Responsibility:Come up with suggestions on major development issues and talent introduction of the department.


  • Undergraduate Education Committee

   Undergraduate Education Committee

   Head: YE Fei

   Member: CHEN Weiqiang,CHEN Yuanzhen,HE Hongtao,HE Jiaqing (ex officio),LIU Qihang,LU Haizhou,WANG Kedong     

   Secretary: LONG Binli


  • Work Group for Postgraduates Exempt from Admission Exam

   Work Group for Postgraduates Exempt from Admission Exam

   Head:FAN Jingyun

   Member:CHEN Weiqiang,LIU Chang,LU Hhaizhou,XU Hu,ZHAO Yue

   Secretary:LONG Binli

  • Postgraduate Education Committee

   Postgraduate Education Committee

   Head:CHEN Lang

   Member:HE Jiaqing(ex officio)、HUANG Li、LIU Qihang、LU Dawei、WANG Ququan、XU Zhifang、YANG BingZHANG Liyuan、ZHAO Yue

   Secretary:LI Aichen


  • Foundation Course(General Physics and Physics Laboratory):

   Foundation Course(General Physics and Physics Laboratory):

   TheoreTical part  Head:CHEN Yuanzhen

   Experimental Part  Head:WANG Kedong


  • Course Evaluation Committee

   Course Evaluation Committee

   Head:YE Fei

   Member:CHEN Lang,CHEN Weiqiang,HE Hongtao,HE Jiaqing(ex officio),HUANG Mingyuan,LIU Chang,LU Haizhou,WANG Kedong,XU Hu

   Secretary:LONG Binli


  • Academic Report and Conference

   Academic Report and Conference

   Head:SUN Yujie

   Member:Sebastian Garcia-Saenz,LI Junxue,MA Xiaoguang,YANG Bing

   Secretary:LIN Qiuli


  • Safety Committee

   Safety Committee

   Head:HE Jiaqing

   Member:HUANG Mingyuan,LIN Junhao,LIU Chang,WANG Gan,WANG Shanmin,XU Hu,XU Zhifang

   The head of safety work group: LIU Chang

   Secretary:CHEN Ying


  • Space Committee

   Space Committee

   Head:HE Jiaqing

   Member:CHEN Lang,FAN Jingyun,LIN Junhao,LU Haizhou,XU Hu,YE Fei,ZHANG Liyuan

   Secretary:LIU Xiaoye


 • Administrative Staff

  • LIU Xiaoye | Chair for Office

   Office:College of Science  P5104C

   E-mail: liuxy6#sustech.edu.cn

  • LONG Binli | Secretary for Undergraduate Affairs

   Office:College of Science  P5104

   E-mail: longbl2017#sustech.edu.cn

  • HU Xiao | Secretary for Research Affairs

   Office: College of Science  P5104

   E-mail: hux#sustech.edu.cn 

  • LI Aichen | Secretary for Postgraduate Affairs

   Office: College of Science  P5104

   E-mail: liac#sustech.edu.cn


  • LIN Qiuli | Secretary for Financial Affairs

   Office:College of Science  P5104

   E-mail:  linql#sustech.edu.cn  • LIU Yalei | Secretary for Administrative Affairs

   Office: College of Science  P5104

   E-mail: liuyl2021#sustech.edu.cn


  • SUN Yichen | Secretary for Students & Party Affairs

   Office:College of Science  P5104

   E-mail: sunyc2021#sustech.edu.cn


  • XU Xinwen | Secretary for Publicity

   Office:College of Science  P5104

   E-mail: xuxw2021#sustech.edu.cn


  • CHEN Ying | Secretary for Security Affairs

   Office:College of Science  P5104

   E-mail: cheny2020#sustech.edu.cn


  • YUE Mei | Graduate counselor

   Office:College of Science  P5104

   E-mail: yuem2019#sustech.edu.cn