Researh Teams

Type

Teams

Research Area

Team Leader

Core Member

Pearl River Talent Program

Quantum  Science and Engineering

Solid  State Qubit Devices and Chips Research

Quantum  Algorithm

Quantum  Theory

Controllable  Preparation of New Quantum Materials

Quantum  Transportation

Optic  Surface Features

YU  Dapeng

YUNG  Man Hong, ZHAO Yue, LIU Chang, LU Haizhou, WU Jiansheng, CHEN Yuanzhen, ZHANG  Liyuan

Innovation  Team for Super-hard Nanocrystalline Materials Research & Industrialization

Synthesis  of Nanocrystalline Materials

Optimization  of preparation in Super-hard Nanocrystalline Materials

ZHAO  Yusheng

WANG  Shanmin, QUAN Zewei, LI Yongjun, REN Fuzeng

Peacock Plan

Super-hard  Nanocrystalline Materials Research & Industrialized

Synthesis  of Nanocrystalline Materials

Optimization  of preparation in Super-hard Nanocrystalline Materials

ZHAO  Yusheng

WANG  Shanmin, QUAN Zewei, LI Yongjun, REN Fuzeng

Team  for High-efficiency Thermoelectric Transmission Materials and Devices

Thermoelectric  Materials Preparation

Thermoelectric  Transmission Materials Research & Application

High-performance  Thermoelectric Transmission Materials & Devices

HE  Jiaqing

ZHAO  Lidong, ZHANG Liyuan, HUANG Li

Key Laboratory

Shenzhen  Key Laboratories for Quantum Science and Engineering

Solid  State Qubit Devices and Chips Research

Quantum  Algorithm

Quantum  Theory

Controllable  Preparation of New Quantum Materials

Quantum  Transportation

Optic  Surface Features

YU  Dapeng

LIU  Song, ZHAO Yue, YUNG Man Hong, LIU Chang, WU Jiansheng, LU Haizhou, CHEN  Yuanzhen

Shenzhen  Key Laboratories for Thermoelectric Materials

Research  in Thermoelectric Materials and Devices

Mechanism  of Thermoelectric Materials Transmission

Industrialization  of Thermoelectric Materials and Devices

Solutions  for Energy Crisis & Environmental Issues

HE  Jiaqing

ZHAO  Lidong, ZHANG Liyuan, HUANG Li