CHEN Weiqiang Associate Professor

Phone:0755-8801-8205

Email:chenwq#sustech.edu.cn

Office:College of Science P5101

Research Areas

  • Topological state
  • Strong correlation system
  • Strong correlation numerical simulation

Educational Background

Ph.D., Institute for Advanced Study, Tsinghua University, 2006;

B.S., Department of Physics, Tsinghua University, 2000Professional Experience

2011-Present, Associate Professor, Department of Physics, Southern University of Science and Techonoly
2008-2011, Research Assistant Professor, Department of Physics, The University of Hong Kong
2006-2008, Post-doctoral fellow, Department of Physics, The University of Hong Kong


Selected Publication

1.Kai-Yu Yang, Kun Huang, Wei-Qiang Chen, T. M. Rice, and Fu-Chun Zhang, Phys.Rev. Lett. 105, 167004 (2010)

2.Yi Zhou, Dong-Hui Xu, Fu-Chun Zhang and Wei-Qiang Chen, Europhys. Lett. 95,17003 (2011)

3.Wei-Qiang Chen and Fu-Chun Zhang, Phys. Rev. B 83, 212501 (2011)

4.Jia-Wei Huo, Fu-Chun Zhang, Weiqiang Chen, M. Troyer, and U. Schollwöck, Phys.Rev. A 84, 043608 (2011)

5.Jin-Hua Gao, Jie Yuan, Wei-Qiang Chen, Yi Zhou, and Fu-Chun Zhang, Phys. Rev.Lett. 106, 057205 (2011)