WANG Junling Chair Professor

Email:jwang#sustech.edu.cn

Office:College of Science P4110

Personal Profile

Professor WANG Junling obtained his B.S. degree from Nanjing University in 1999, and Ph.D. degree from University of Maryland, College Park in 2005. After spending one year at PennState University as a postdoc, he joined Nanyang Technological University, Singapore as an Assistant Professor in 2006. He was promoted to Associate Professor with tenure in 2011 and Professor in 2017. His research activities focus on 3D and 2D multiferroic materials. These materials possess a wide range of exotic properties such as ferroelectricity, ferromagnetism, and multiferroicity. The long-range orders and cross-couplings between them lead to fascinating physics and various applications. He has published >150 papers in high impact journals, including Science, Nature Communications, Science Advances, PRB and APL. His work has been cited more than 11300 times.

Research Areas

  • Magneto-electric and opto-electric couplings
  • Functional intrinsic 2D materials
  • Resistive switching materials

Educational Background

PhD, University of Maryland, College Park, 2005
B.Sc, Nanjing University, 1999


Professional Experience

2020- present, Chair Professor, Southern University of Science and Technology (SUSTech), China
2017-2020, Professor, Nanyang Technological University, Singapore
2011-2017, Associate Professor, Nanyang Technological University, Singapore
2006-2011, Assistant Professor, Nanyang Technological University, Singapore
2005-2006, Postdoc, PennState University, USA


Selected Publication

1, "Origin of giant negative piezoelectricity in a layered van der Waals ferroelectrics", Lu You, Yang Zhang, Shuang Zhou, Apoorva Chaturvedi, Samuel A. Morris, Fucai Liu, Lei Chang, Daichi Ichinose, Hiroshi Funakubo, Weijin Hu, Tom Wu, Zheng Liu, Shuai Dong*, Junling Wang*, Science Advances, 5, eaav3780 (2019).

2, "Enhancing ferroelectric photovoltaic effect by polar order engineering", Lu You, Fan Zheng, Liang Fang, Yang Zhou, Liang Z. Tan, Zeyu Zhang, Guohong Ma, Daniel Schmidt, Andrivo Rusydi, Le Wang, Lei Chang, Andrew M. Rappe*, Junling Wang*, Science Advances, 4, eaat3438 (2018).

3, "Room-temperature ferroelectricity in CuInP2S6 ultrathin flakes", Fucai Liu, Lu You, Kyle L. Seyler, Xiaobao Li, Peng Yu, Junhao Lin, Xuewen Wang, Jiadong Zhou, Hong Wang, Haiyong He, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou, Pradeep Sharma, Xiaodong Xu, Pulickel M. Ajayan, Junling Wang*, Zheng Liu*, Nature Communications, doi: 10.1038/ncomms12357 (2016).
4, "Giant Photostriction in Organic-Inorganic Lead Halide Perovskites", Yang Zhou, Lu You, Shiwei Wang, Zhiliang Ku, Hongjin Fan, Daniel Schmidt, Andrivo Rusydi, Lei Chang, Le Wang, Peng Ren, Liufang Chen, Guoliang Yuan, Lang Chen and Junling Wang*, Nature Communications, 7, 11193, doi:10.1038/ncomms11193 (2016).

5, "Oxygen Driven Anisotropic Transport in Ultra-thin Manganite Films", Baomin Wang, Lu You, Peng Ren, Xinmao Yin, Yuan Peng, Bin Xia, Lan Wang, Xiaojiang Yu, Sock Mui Poh, Ping Yang, Guoliang Yuan, Lang Chen, Andrivo Rusydi* and Junling Wang*, Nature Communications, 4:2778 doi: 10.1038/ncomms3778 (2013). 

 Research ID:
https://publons.com/researcher/2868855/junling-wang/